شرکت آبفلزپمپ در سراسر استان دارای عاملین فروش می باشد و هدف از ایجاد این عاملین فروش ،تسهیل در ارائه خدمات فروش و رضایتمندی مشتریان می باشد.

مشهد

شرکت نوآوران پمپ بارش

کالای برقی شمشیری

کالای صنعتی صفایی

کالای صنعتی شرق

خراسان گیربکس

متال تکنیک

چناران

ایران نیرو

تربت حیدریه

فروشگاه گنجی زاده

گناباد

فروشگاه پمپیران

کاشمر

فروشگاه حلمای ترشیز

سبزوار

فروشگاه الداغی

سرخس

الکتروتکنیک ربانی

بجنورد

فروشگاه خدمات کشاورزی معظمی

اسفراین

خدمات پمپ رئوفیان